Nyheder

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for idrætsforeninger.

Seneste ændring i privatlivspolitikken d25.05.2018

 

 Dataansvar: VHIF

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

VHIF er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Arly Heide (dataansvarlig)

Adresse: Bambushøjen 10 8800 Viborg

VHIF CVR: 29713987

Telefonnr.: 40 92 93 63

Mail: dsisodanmark@gmail.com

Website VHIF: vhif.dk

 

Kontaktperson: Leif Maagaard (databehandleransvarlig)

Adresse: Vestermarksvej 21 7470 Karup

VHIF CVR: 29713987

Telefonnr.: 61 16 72 37

Mail: vhif.kasserer@gmail.com

Website VHIF: vhif.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger[1]:

1)       Medlemsoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:

o    Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: Ingen

 

2)       Oplysninger om ledere,trænere og medhjælpere:

-      Almindelige personoplysninger:

o    Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

o    Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o    CPR-nummer

o    Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

·         Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn 

·         Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

·         Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

·         At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

·         Behandling efter lovkrav

·         Behandling med samtykke

 

Formålene:

1)       Formål med behandling af medlemsoplysninger:

·         Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

·         Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

·         Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

·         Levering af varer og ydelser du har bestilt

·         Administration af din relation til os

 

2)       Formål med behandling af oplysninger på ledere,trænere og medhjælpere:

·         Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

·         Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

·         Opfyldelse af lovkrav

·         Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

·         Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·         Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.

·         Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

·         Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

·         Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

·         Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

·         Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i Parasport Danmark, til DIF samt til DIF’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet.

·         Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

·         børn og unge Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for under 18 år behandles oplysninger om forældrene

·         Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

·         Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for medlemmer med værge behandles oplysninger om værger.

·         Relevante helbredsoplysninger, som er nødvendige for udøvelse af din sport. Disse oplysninger vidregives til trænere og hjælpere, når du har givet dit samtykke hertil.

 

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 18 år.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·         Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

·         Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

•       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•       Retten til indsigt i egne personoplysninger

•       Retten til berigtigelse

•       Retten til sletning

•       Retten til begrænsning af behandling

•       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

•       Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

Bilaget er udarbejdet af Viborg Handicap idrætsforening

Maj 2018.   

FLOTTE RESULTATER TIL VIBORG HANDICAP IDRÆTSFORENING - 20 MEDALJER HERAF 15 AF GULD.

Fire stolte svømmere fra VHIF (Viborg Handicap Idrætsforening) hentede søndag den 25. marts hele 20 MEDALJER hjem fra årets regionsmesterskab i Vadum ved Aalborg, 15 GULD, 4 SØLV og 1 BRONZE.
Andreas Thrane Maagaard, Chantal Schade Kanstrup, Daniel Keller Laursen
og Christian Sofus Nielsen
De glade og meget stolte Viborg svømmere leverede flotte resultater i regionens 4. og sidste stævne i denne sæson. De 20 medaljer er fordelt på fire svømmere inden for flere discipliner, personlige rekorder og ikke mindst en suveræn førsteplads og dermed guldmedaljer for de 2 x holdkap. Christian Sofus Nielsen stillede efter en længere pause op i to discipliner og vandt guld.

Den talentfulde svømmer Nis Heide Pinnerup, der også er en del af holdet var forhindret til stævnet, da han som optakt til VM i Canada i juli måned pt. er på træningsophold i Australien.

Ved stævnet i Vadum ved Aalborg, deltog foruden Viborg Handicap Idrætsforening (VHIF), hold fra Aalborg, Herning, Odder og Aarhus.

 

Svømning

Svømning

Vi svømmer i Søndre Skoles svømmehal hver onsdag kl. 18.15 - 19.30 (uden for skoleferierne).

Fra 18.15 – 18.30 laver vi opvarmning inden vi hopper i vandet kl. 18.30. Opvarmningen er frivillig, men vi har det sjovt. Der er svømning for enhver lige fra lidt forsigtig badning, nogle sjove lege og til mere seriøs svømmetræning. Husk at alle kan være med, også selvom du ikke har svømmet før. Vi glæder os til at se dig. 

Du må gerne tage en voksen eller hjælper med i vandet, hvis det gør dig mere tryg, men vores venlige og dygtige trænere hjælper dig gerne.

De der har lyst, deltager i forskellige svømmestævner, og for enkelte kan det ende med en eller flere medaljer til forskellige mesterskaber.

Du kan melde dig ind ved at møde op, eller kontakte foreningen for yderligere oplysninger.

Kontaktperson: VHIF formand Arly Heide, 40 92 93 63

 

25 års jubilæum

   

SØNDAG D. 21. SEPTEMBER KL. 15 – 21 i Lokaler i TINGHALLEN 

VHIF – Viborg Handicap Idræts Forening fejrer 25 års jubilæum hvor bl.a.  Johnny fra KANDIS  og Bjørn fra BJØRN OG OKAY kommer og underholder.

Alle tidligere og nuværende medlemmer, ledere, hjælpere, pårørende og andre der ønsker at fejre vores jubilæum til tonerne fra de glade melodier fra Kandis og Bjørn og Okay, og deltage i den efterfølgende middag inviteres nu til fest.

Kl. 15. Velkomst og festlige indslag 

Kl. ca. 16 Johnny og Bjørn

Kl. ca. 18 spisning 

Kl. ca. 19 STU-band og anden musik 

Kl. 21. slut

Prisen for hele arrangementet med spisning er kun kr. 150,- pr. person (excl. drikkevarer)

Begrænset antal deltagere, tilmelding først til mølle til

VHIF-kasserer Jørgen Mejlsø, 20809210, 

Sidste tilmeldingsfrist d. 15. september

 

Sportsskole.

Jeg har været på sportsskole som hjælper og det kan varmt anbefales at gøre, det var en fantastisk oplevelse. 4 dejlige dage, med alle de dejlige børn og unge.

DHIF afholder i samarbejde, med lokale idrætsforeninger, Ørum Idrætsforening, Lavia Viborg og Viborg handicap Idrætsforening, sportsskolen for børn og unge mellem 8 – 16 år med et handicap.

Der er forskellige idrætter de kan vælge imellem og som de deltager i, hver dag fra kl. 10.00 – 12.00 De kan vælge mellem fodbold, gymnastik/motorik/leg, håndbold, hockey/floorball, boldspil for kørestolsbrugere.  

I fodbold, sparkes og spilles der og de giver den hele armen. De øvede i at drible, løbe med bolden, sparke til hinanden, sparke på mål og spille kamp.

Håndboldspillerne har øvet i at kaste, gribe, drible, kaste på mål og spille kamp. Det gik bare rigtig godt.

I motorik/leg gik de til den med at hoppe, rulle på rullebræt, hoppe på airtrackpude, madrasser, måtter osv. De hyggede sig og blev dygtige. Det var en fantastisk oplevelse at se dem med hulahopringene, de var bare så vildt gode til det.

I kørestolsrugby gik de til den sammen med Allan og det så voldsomt ud, men de nød det. De øvede sig også lidt i kørestolsbasket.

Fra kl. 12.45 – 14.30 var der fælles aktiviteter.

Mandag bowlede de. De gik op i det med liv og sjæl og det var dejligt at se.

Tirsdag svømmede de. De var som delfiner og hyggede sig i vandet.

Onsdag hoppeborg inde og hoppetrampolin ude. Den var populær, men vejret var desværre ikke med os i år, så det regnede en del. Vi sluttede af med en is.

Torsdag kl. 13.00 til 14.30 viste de, hvad de har lavet og lært med opvisning for alle.

Vi startede opvisningen, med indmarch af fodboldfolket på Energi Arena Viborg. Der bliver spillet nationalsang. Så gik de ellers til den i 2 x 15 min. Nøj hvor er de alle blevet gode.

Så fortsatte vi ind og så kørestolsrugby, der gik de rigtig til den, sikke en iver de udviste og de var gode.

Det næste var motorik/leg, det gik også rigtig godt, de er også blevet dygtige.

Til sidst håndbold, man skulle næsten tro de er professionelle, så gode er de.

De er alle sammen blevet så gode til deres idrætter, at de alle fortjener den GULDMEDALJE og det diplom de får.

De var utrolig stolte over at vise forældre, søskende, bedsteforældre osv. hvad de har lært på sportsskolen.

Det var en stor fornøjelse at være her og KAN man andet end at blive glad, over deres iver og glæde ved at være her.

En stor tak til de sponsorere vi har haft i år. 

Tak til Købmand Frost for vand, 

Sports Club for drikkedunke og

Rema 1000 Vestervang for isvaflerne.

Tak skal også lyde til de forældre, pædagoger osv. der gav en hånd med i de dage.

MEN

Den allerstørste TAK skal lyde til de frivillige, der bruger deres tid på sportsskolen og derved gør det muligt at afholde den.

Jeg har været med som hjælper i 3 år og glæder mig allerede til at komme igen næste år og hjælpe.

Else Jørgensen

Danish Open 2012

I den forgangne weekend blev der i Svømmestadion Danmark, Esbjerg, afholdt 9. udgave af ”Danish Open”, som er det åbne danske mesterskab for handicappede svømmere. Der var 18 deltagende nationer, fra Norden, Europa og så langt væk fra som Brasilien og i alt var der 180 aktive svømmere med i stævnet.  Som en hårdt tiltrængt nyskabelse havde man i år fra svømmeforbundets side valgt at underopdele klassen med svømmere med psykiske handicap i 3 nye ”klasser”, for at gøre afviklingen langt mere retfærdig end hidtil.

Man tør næsten sige ”vanen tro” deltog fra Viborg Nis Heide Pinnerup, og den hårde træning gennem året bar atter frugt.  Nis Heide stillede op i 7 discipliner og gjorde næsten ”rent bord”. Kun i 100 m butterfly betød en overanstrengt skulder at han blev henvist til sølvmedaljepladsen efter en stærk Brasiliansk svømmer.

Som yderligere bevis på hans øjeblikkelige styrke og fortsatte udvikling satte Nis Heide undervejs i stævnet 4 nye europarekorder i hhv. 200 m medley, 50 m bryst, 50 m rygcrawl og 400 m fri

Regionsmesterskaberne marts 2011

Ved Regionsmesterskaberne i Vadum 27/3 var der masser  af medaljer til svømmere fra VHIF.

Thomas Mollerup fik 5 medaljer: Guld i 50, 100 og 200 m fri, bronze i 25 m fri samt guld i holdkappen 4 x 25 m fri sammen med nedenstående (+ en lånt svømmer fra Odder!)

 

Christian Sofus Nielsen fik 4 medaljer: Sølv i 100 og 200 m fri, bronze i 50 m fri og guld i den nævnte holdkap.

 

Daniel keller Laursen fik 2 medaljer: Bronze i 100m fri og guld i den nævnte holdkap.

 

(Fraværende var Nis Heide Pinnerup, som var draget på skitur til Norge!)

I alt 11 medaljer til Viborg - rigtig godt gået af de seje drenge 

DM 2011

4 danske mesterskaber til Viborgsvømmer

 

I den netop forgangne weekend har der atter været afholdt ”Danish Open” for handicappede svømmere, et internationale stævne, der samtidig omfatter de danske forbundsmesterskaber.

Stævnet afholdes hvert forår i ”Svømmestadion Danmark” i Esbjerg og der var i år stor fremgang mht. deltagerantal og antal deltagende nationer. Som nye deltagere kan bl.a. nævnes Tyrkiet og Azerbaijan. Til næste år forventes der fra arrangørernes side faktisk yderligere fremgang, da der i 2012 afholdes Paralympiske Lege i London, og det danske stævne regnes traditionelt af mange lande som en vigtig forberedelse, bl.a.  mhp. at opnå tider der kvalificerer til dette OL.

Fra Viborg Handicap Idrætsforening/Viborg Svømmeklub deltog atter nu 19-årige Nis Heide Pinnerup der havde sine mesterskaber i 50 m og 100 m ryg at forsvare. Det gjorde han - og tilføjede desuden guldmedaljer i 200 m medley og 50 m bryst.  I 50 meter butterfly og 50 meter fri blev det til hhv. en bronzemedalje og en 4. plads.

De opnåede tider var alle personlige rekorder for Nis Heide Pinnerup og rakte oven i købet til 5 nye europæiske langbanerekorder for svømmere med Downs syndrom!

Svømmeren er i den forløbne uge blevet hædret for sine præstationer ved Viborg Kommunes  og Viborg Idrætsråds sportsmesterarrangement – og mon ikke weekendens resultater giver adgang til næste års tilsvarende arrangement?

Senere på året skal Nis Heide Pinnerup deltage i ”Special Olympic World Games” i Athen, et stævne han er udpeget til at deltage i af DHIF, og til november skal Europamesterskabet i 100 m fri fra 2009 forsvares ved et stort anlagt stævne i Portugal.

DM 2010

Nis Heide Pinnerup

Dobbelt danmarksmesterskab til viborgsvømmer

 

 

Ved det åbne danske mesterskab ”Danish Open” der i weekenden 13.-14. marts 2010 blev afholdt  i Esbjerg lykkedes det Nis Heide Pinnerup at genvinde mesterskabet i 100 m rygcrawl. Han satte personlig rekord i denne disciplin, som samtidig var europarekord på langbane!  Efter at have været henvist til andenpladsen i et år, var der desuden guld i 50 meter ryg, ligeledes  i personlig rekordtid.

Men der var mere ”metal”  i Nis Heide Pinnerup.  For første gang stillede han op i 200 meter medley, og efter at butterfly’en har været trænet intensivt de sidste måneder, både i  regi af Viborg Svømmeklub og i Viborg Handicap Idrætsforening, kunne han efter heatet række hænderne i vejret som en sikker sølvmedaljetager.

I  50 m butterfly blev han nummer 4 og hans anstrengelser rakte til en 6. plads i 50 meter bryst.

I det meget skrappe internationale felt, der i år talte flere nye nationer, bl. a. Malaysia, kunne præstationerne i rygcrawl og i medley belønnes med 3 sølvmedaljer.

De nævnte præstationer lover rigtig godt for VM der afholdes senere på året i Taiwan.

 

 

Regionsstævne i svømning på Søndre Skole

"Søndag den 7. febr. blev der afholdt Regionsstævne i svømning. Viborg Handicap Idrætsforening havde fornøjelsen af at være værter for stævnet, der blev afviklet i svømmehallen på Søndre Skole.

Fra Viborg deltog tre svømmere, hvoraf de to var debutanter.

Men alle gjorde det rigtig godt. Fremhæves skal Thomas Mollerup der satte alle til vægs i sit heat i 25 m. fri og sluttede i "fantomtiden" 15,91 - der må være ny Viborg-rekord!

Christian Sofus Nielsen sluttede også først i sit heat i tiden 19,54 - en rigtig flot tid for en 13-årig!

"Veteranen" Nis Heide Pinnerup satte personlig rekord i både 50 og 100 m ryg  - sidstnævnte lover godt for det kommende DM i Esbjerg 12. til 14. marts, hvor han netop skal forsvare sit danmarksmesterskab i nævnte disciplin"

Viborg Handicap Idræts Forening - Babushøjen 10 - 8800 Viborg - Tlf: 4092 9363 - dsisodanmark@Opdater venligst din browser!gmail.com